top of page

Privacybeleid

Dakgootje.nl gevestigd te Velsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dakgootje.nl, Velsen, 06-46434617.

 

Dakgootje.nl heeft Dennis Veel aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via het contactformulier op de website t.a.v. “Verzoek gegevensbescherming,”.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dakgootje.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, foto’s en bedrijfsgegevens (welke in sommige gevallen naar u herleidbaar kunnen zijn, omdat uw kantoor bijvoorbeeld aan huis is gevestigd).


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze website, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dakgootje.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het uitvoeren van de dienstverlening waarvoor u ons ingeschakeld heeft en het doen van de noodzakelijke/wettelijke administratie. Daarnaast gebruiken wij geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van het functioneren van de website, waardoor deze sneller laadt en gebruiksvriendelijker is.


Geautomatiseerde besluitvorming

Dakgootje.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dakgootje.nl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dakgootje.nl bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van het contract en de uitvoer van de dienstverlening. Na beëindiging van het contract of afloop van de dienstverlening worden gegevens in een archief bewaard om aan de wettelijke, administratieve verplichtingen van de Belastingdienst te voldoen (een termijn van maximaal 5 jaar). Dakgootje.nl bewaart functionele en analytische cookies van de website maximaal 26 maanden. Het bewaren van overige persoonsgegevens wordt actief gelimiteerd, maar betreft in het uiterste geval maximaal een periode van 2 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Dakgootje.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een dienstverlener voor digitale nieuwsbrieven en administratieve cloudoplossingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dakgootje.nl kiest daarbij voor gedegen partijen die zich over de loop van de jaren hebben bewezen. Dakgootje.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dakgootje.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dakgootje.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens in te sturen middels het contactformulier op onze websitel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dakgootje.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dakgootje.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels het contactformulier op onze website.


Updates van het Privacybeleid

Dakgootje.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Deze wijzigingen gaan in op het moment van publicatie (tenzij anders vermeld).

bottom of page